Kiedy i dlaczego bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

mar

Kiedy i dlaczego bank może wypowiedzieć umowę kredytu hipotecznego?

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego może nastąpić za pośrednictwem banku lub klienta. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku złamania warunków kredytowania przez jedną ze stron, jednak nie są to jedyne przypadki. W niniejszym artykule opiszemy, na czym polega wypowiedzenie umowy kredytu, czym różni się ono od odstąpienia ze strony kredytobiorcy oraz dlaczego może ono nastąpić. 

Czym jest wypowiedzenie umowy kredytu przez bank?

Kredyt, jakiego udziela bank, jest przedmiotem umowy między klientem a bankiem. Wedle prawa bankowego, na określonych warunkach, obie strony składają swój podpis na odpowiedniej dokumentacji, która obowiązuje w świetle prawa. W przypadku złamania zawartej umowy przez jedną ze stron może dojść do jej wypowiedzenia w przypadku banku bądź odstąpienia ze strony klienta.

Podstawą do wypowiedzenia umowy jest np. złamanie przez kredytobiorcę warunków spłaty comiesięcznego zobowiązania w ustalonym terminie lub przeznaczenie pieniędzy z kredytu na cel inny niż były one udzielone. Najczęściej dochodzi do niego, gdy klient nie płaci rat kredytu i nie próbuje nawet rozwiązać tej sytuacji.

Czym różni się wypowiedzenie i odstąpienie od umowy kredytowej?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż pojęcia te nie są ze sobą tożsame. Odstąpienie od kredytu nastąpić może w momencie, gdy bank dopuścił się rażącego zaniedbania warunków finansowania, które określone zostały w treści umowy kredytowej. W takiej sytuacji kredytobiorca ma prawo odstąpić od umowy, jednak podejmując te kroki, zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu pełnej kwoty zobowiązania. Ponadto wedle polskiego prawa, kredytobiorca ma prawdo odstąpić od umowy do dwóch tygodni od jej podpisania, bez poniesienia konsekwencji.

Wypowiedzenie umowy odbywa się za pośrednictwem banku i może ono nastąpić np. gdy kredytobiorca utraci swoją zdolność kredytową. Istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy o Prawie bankowym, nawet jeżeli kredytobiorca utraci zdolność kredytową lub pojawi się zagrożenie jego upadłości, bank nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli zgodził się już na realizację programu naprawczego przez kredytobiorcę. Zaznaczyć trzeba, że bank musi zachować 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy jednak w przypadku zagrożenia upadłości, kredytodawca może zażądać zwrotu środków w terminie do 7 dni.

W jakich sytuacjach bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Jeżeli bank zamierza wypowiedzieć umowę kredytu, może powołać się na:

  • niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków, na których udzielany był kredyt;
  • utratę zdolności kredytowej przez kredytobiorcę;
  • wprowadzenie w błąd kredytodawcy przez udzielenie fałszywych informacji na temat zdolności kredytowej, sytuacji prawnej itp.;
  • spadek lub zanik wartości zabezpieczeń spłaty kredytu;
  • niezgodny z umową cel przeznaczenia środków kredytowych.